Devremülkünüz %99 Sahte !
vremülk.com
Adres: TTKD, Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği- 
Perpa Ticaret Merkezi, B Blok , Kat:9, No:1434 - Okmeydanı- Şişli- İstanbul-Türkiye

www.sahte-devremulk.com

Onbinlerce hisseli arsayı "devre mülk" adı altında satıp, tüketicileri
dolandırmışlar.. Tapuları kontrol edin !

         Sahte devre mülk sözleşmesi, genellikle, "Kanunların emrettiği" şekil olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu' nda tanımlanan ve Tapu kaydına , 15 günlük  "Devremülk" olarak kaydedilenlerin dışında kalan satışlar olarak tanımlanıyor.
         *
Bunlar, çoğunlukla 1 haftalık, 10 günlük devre tatil öngören, hisseli apartman dairesi şeklinde sunulan ve yıllık 400,00-700,00 TL genel gider bakım aidatları ödeten "Adi-Noterlikte düzenlenmemiş sözleşmeler" olarak nitelendiriliyor.

Sefa Termal- Yalova Termal- Hattuşa- Hitit Ayaş- Aydın Termal- Göral Termal- ISOS-Heramis - ILGAZ- Akasya Termal- Taraklı-Sarot-Modern Saraylar, Gazlıgöl, Beypazarı..Uygar Emet, İdeal Termal, Club Flipper, piyasada adı geçen firmalar. Muhtemeldir ki, dürüst firmalardır. Size Kanun'a uygun satış yapmaları gerekir. İsteyin versinler. Noterlik'te düzenlenmemiş ve 15 günlük devre mülk tapusu verilmemiş ise, ilgili şirketten "GERÇEK DEVRE MÜLK TAPUSU" nu isteyin. Vermezlerse, sorgulayın ne olduğunu....

Satamazsanız...Dava açma hakkınız var.. "Kanun dışı sözleşmeleri" fesih ettirebilirsiniz..Sahte ise aklı olan almaz !

( *TAPU ÜZERİNDE *DEVRE MÜLK( X) İŞARETİ VARSA  SAHTE DEĞİLDİR. AMAN DİKKAT.. DİĞERLERİNİ SORUN, SORUŞTURUN...ÖĞRENİN...BUNA GÖRE BİR KARAR VERİN..)

 
*6502 sayılı TKH'K nun 50.inci maddesi kapsamında

  *Tüketiciler,  14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

  * Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.

 

*6502 sayılı TKHK' nun 50. maddesi, devre tatil ve uzun süreki devre tatil sözleşmeleri hakkındadır. Sahte devre mülk sözleşmeleri de, "Ben yaptım, tapuyu da, "Hisseli de olsa verdim; beni bazı mahkemeler korur. Hadi yolun açık olsun" mantığıyla düzenleniyor. Yanlış!

*Tıklayın okuyun..
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 'na aykırı düzenlenen tüm tüketici sözleşmelerini "iptal ettirebileceğinizi" bu video filmlerini seyrettikten sonra daha cesaretli olarak düşünebilirsiniz.
Yalova Termal Palace. 
Şimdi bir kısım ünitenin inşaatı tamamlandı, "yapı kullanma izni" alındı. Devre mülk, sadece "konut nitelikli olarak iskan alınmış yerde" kurulabilir. İş yerinde devre mülk kurulamaz. Böyle amaçları da yok. Emet, turizm belgesi yok. Emet , turizm belgesi Bakanlık tarafından iptal edilmiş, Belediye Ruhsatlı tatil ünitesi..4 katlı olup, böyle bir yerde tatil yapmak isteyenlere açık, 
tatil merkezi... Prestij Club.
İlgili şirkete ait, 1 cm2 arsası olmadığı için, "Yapı kullanma izni alabilmesi mümkün olmayan" , 99 yıl boyunca 180 EURO genel gider bakım aidatı yükleyen şirket.

Kanunun öngördüğü şartlarda düzenlenmeyen tapu "hileli", satılan da "Ayıplı mal" olur, dava açılabilir.

1476 Sayılı "Devre Mülk Hakkı" Konulu Genelgeye aykırı düzenlenen satışlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' nun 5. maddesi ( Haksız şart); 8 ve 9. maddesi "Ayıplı Mal" kapsamında tüketici mahkemelerinde dava açılarak iptal ettirilebilir...

İşte genelge:

İlgi: 8/Aralık/1965 ve 4-1-1-7/1392 sayılı genelge. Kat Mülkiyeti Kanununa devre mülk hakkı ile ilgili maddeler eklenmesine dair 3227 sayılı kanun, 25/Haziran/1985 tarih 18792 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 7 nci bölümden sonra ve ek maddelerden önce, Sekizinci Bölüm "Devre Mülk Hakkı" başlığı altında 57 ila 65 nci maddeler eklenmiş ve kanunun yürürlük ve yürütme ile ilgili 57 ve 58 nci maddeleri 66 ve 67 olarak değiştirilmiş olup, kanun metni genelgenin sonuna eklenmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ne diyor?

İşte kavramlar, tanımlamalar:

Ayıplı mal

MADDE 8 – (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

 

 (2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

 

(3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

 

Ayıplı maldan sorumluluk

 MADDE 9 – (1) Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. (2) Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

 

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar

 MADDE 5 – (1) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. (2) Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.

 

(3) Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

 

(4) Sözleşme şartlarının yazılı olması hâlinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır.

 

 (5) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

 

(6) Bir sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konusu olan mal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var olan şartlar ve sözleşmenin diğer hükümleri veya haksız şartın ilgili olduğu diğer bir sözleşmenin hükümleri dikkate alınmak suretiyle sözleşmenin kuruluş anına göre belirlenir.

 

(7) Sözleşme şartlarının haksızlığının takdirinde, bu şartlar açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olmak koşuluyla, hem sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri arasındaki hem de mal veya hizmetin piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyat arasındaki dengeye ilişkin bir değerlendirme yapılamaz.

 

(8) Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan haksız şartların, sözleşme metinlerinden çıkarılması veya kullanılmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

 

,(9) Haksız şartların tespit edilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile sınırlayıcı olmamak üzere haksız şart olduğu kabul edilen sözleşme şartları yönetmelikle belirlenir.

 

Kanunlara aykırı tüm devre - tatil ve devre - mülk  sözleşmeleri iptal ettirilebilir,parasını geri alabilirsiniz.

Önemli Spot Başlıklar:

*Devre mülk-devre tatil sözleşmelerinin fesih ettirilmesi için, mutlaka "Sahte düzenlenmiş olması" beklenmemelidir. 6502 sayılı TKHK' nun 50. maddesine göre,  "Cayma hakkı açısından da, 14 gün içinde koşulsuz fesih etme hakkı olduğu gibi, bu hakkı 1 yıl içinde de" kullanabilirsiniz.

 

PANİK YOK: Genel gider-bakım aidatı yükleyen pek çok devre tatil hizmeti de, "Sahte devremülk" katagorisinde değerlendirilebilir. Ancak  dava konusu sözlemelerin incelenmesi halinde buna cevap verilebilir.

*Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

 

Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.

 

*Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

 Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

MADDE 50 –

(1) Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir.

(2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması bu maddenin uygulanmasını engellemez. Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.

 (3) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.

(4) Tüketicilere aşağıdaki sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi zorunludur: a) Devre tatil sözleşmeleri b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri c) Değişim sözleşmeleri ç) Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmeleri.

 (5) Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümleri saklıdır.

 (6) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.

 (7) Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa, tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

(8) Bakanlıkça projedeki devre sayısı ya da projenin toplam bedeli kriterlerine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcı veya sağlayıcının ön ödemeli devre tatile konu taşınmazın satışına başlamadan önce kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat veya şartları sağlaması zorunludur. Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine 12 ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

 (9) Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

(10) Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.

 (11) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, yeniden satım, değişim sözleşmeleri ve ön bilgilendirmenin içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, ön ödemeli satışlar ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir

 

 

Dernek hukukçularından , hukuksal destek alın...6502 sayılı TKHK sizi koruyor...%99.9 kazanacaksınız.Hisseli mülkünüz sahte!

İletişim Sorumlusu:

Seyhan BARAK

 Adresimiz : PerpaTicaret Merkezi , B Blok, Kat Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No: 1434, Şişli- İSTANBUL Tel( CEP) : 0553 856 29 18
 (Tel aynı zamanda Whatsapp) 
 (Cep kullanın, e-posta atın lütfen)

 

                        Sebepsiz zenginleşme projeleri organize edenlerin buldukları muhteşem zenginlik formülü artık değişti: YENİ HEDEF, HİSSELİ APARTMAN DAİRELERİ  PROJESİ ÇİZDİRİP, ÖRNEK BİR DAİRE YAPTIKTAN SONRA, SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE BAŞLAMAK.... SONRA...HİSSELİ ARSA İLE  ÇOK BÜYÜK PARALAR TOPLANIYOR... ÖYLE PİYASADAKİ TÜCCAR VE SANAYİCİ GİBİ VERGİ YOK.. VAR AMA DEVEDE KULAK....

 

                          Uzakta, yeşillikler arasında bir kasaba veya köyde  ucuza bir toprak parçası satın alıp, kaynakları kısıtlı yerel belediye başkanını da kafakola aldıktan sonra  aldatma süreci başlıyor. Bizim gibi sıradan tüketicilere matbaa baskısı, 2 sayfa "adi" sözleşme imzalatıp biraz para tahsil ettikten sonra da "Tapu" dairesine götürüp, "hisseli tapumuzu" teslim edip, plan halindeki kağıttan projeleri  benim gibi binlerce tüketiciye peynir ekmek gibi satmak mümkün.. Mahkeme haricinde, Soran yok, karışan yok...İlginç bir ülke Türkiye...

                           "Klasik alıp satma işine izin verilmeyen bu  hisse tapusunu aldıktan sonra, yüzlerce yıllık  borç ödemeye hazırlayın kendinizi. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ve 6502 sayılı TTüketicinin Korunması Hakkında Kanun, bu tür satışa izin vermiyor...Kanun dışı haberiniz olsun.. Sonra ben, nasıl bu tuzağa düştüm diye feryat etmeyin.. On birlece kişi bu tuzağa düşmüş...
              
Öncelikle "HİSSELİ KAT MALİKLERİ"  nin de  genel gider bakım giderlerinden sorumlu oluğunu, “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı”  ile bildiriyoruz. "eNAYİ" yerine koyup ödetiyorlar.. Asıl "SAHİPLİK" onlarda.. Size gölgesi , gideri ve vergisi yüklenmiş...

 

                            İşte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı:

                            Esas No :  2006 / 1820 Karar No :  2006 / 2566

                            Merci : Yargıtay 18. Hukuk Dairesi  Tarih: 30/03/2006

Özü : KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ, ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA ANA TAŞINMAZIN BÜTÜN ORTAK YERLERİNİN BAKIM, KORUMA VE ONARIM GİDERLERİ İLE ORTAK TESİSLERİN İŞLETME GİDERLERİNE VE DİĞER GİDERLER İLE İLGİLİ AVANSA KENDİ ARSA PAYI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. GİDER VEYA AVANS PAYINI ÖDEMEYEN KAT MALİKİ HAKKINDA DİĞER KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ BU KANUNA GÖRE DAVA AÇABİLİR, İCRA TAKİBİ YAPABİLİR. KAT MALİKİNİN PAYINA DÜŞECEK GİDER VE AVANS BORCUNDAN, GECİKME TAZMİNATINDAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN BİRİNDE KİRA AKDİNE, OTURMA HAKKINA VEYA BAŞKA SEBEBE DAYANARAK DEVAMLI BİR ŞEKİLDE FAYDALANANLAR DA MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR. ANCAK, KİRACININ SORUMLULUĞU ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİRA MİKTARI İLE SINIRLI OLUP YAPTIĞI ÖDEME, KİRA BORCUNDAN DÜŞÜLÜR.

(Esas No:  2006 / 1820 Karar No : 2006 / 2566 - Yargıtay 18. Hukuk Dairesi  Tarih:  30/03/2006)

 

                          Vay, başımıza gelenler!

 

Acaba bu binalarda "15 günlük, gerçek devremülk mü kuruldu, yoksa hisseli apartman dairesi mi" satıyorlar...Öğrenin ,öyle satın alın..

 

www.sahte-devremulk.com

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok ,  Kat:9, No:1434 - Tel: 0553 856 2918-535 013 35 40 WhatSapp   Okmeydanı- Şişli- İstanbul-Türkiye    Web: www.sahte-devremülk.com E-posta: tuketicilerikoruma@yahoo.com

Avrupa Birliğinde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)

ww.ttkd.org.tr